Algemene Voorwaarden

Inschrijving:

Inschrijving voor de training Doorgaande groep- Intensive Training voor Energetische bewustwording en heling van het innerlijke Kind bestaande uit 3 modules van 8 lessen kan als je de basiscursus persoonlijke ontwikkeling en het innerlijke kind hebt afgerond. Eigen wijze behoudt zich het recht voor om de training geen doorgang te laten vinden, als er na het oordeel van Eigen wijze te weining inschrijvingen hebben plaatsgevonden. In dit geval zal eigen wijze binnen 14 dagen de betaalde bedragen weer terug betalen. Rooster en indeling van het lesprogramma kunnen gewijzigd worden. Tevens kunnen er wijzigingen aangebracht worden in locatie, opzet en inhoud van de training.

Auteursrechten en eigendomsrechten:

Verkoop of afstaan aan derden van lesmateriaal van eigen wijze is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurseigendomsrecht van voor de training vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij de trainingsinstelling eigen wijze.
Eigen wijze behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen op de deelnemer die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.

Betaling en annuleringsvoorwaarden:

Bij aanmelding wordt de wijze van betaling overlegd met de deelnemer. Volledige betaling of termijnbetaling dient voor aanvang van de training voldaan te zijn. De deelnamekosten aan de training hebben uitsluitend betrekking op het bijwonen van de lessen en trainingsmateriaal welke per les worden uitgereikt.

Annulering door de deelnemer dient schriftelijk bij het secretariaat van Eigen wijze te geschieden, waarbij de deelnemer schriftelijk hierover een bevestiging ontvangt.
Tot 14 dagen voor de training/module kan men zich terugtrekken en wordt het bedrag wat in rekening is gebracht en is betaald door de deelnemer teruggestort. Na dit tijdstip wordt het betaalde bedrag per module niet meer terugbetaald. De deelnemer draagt zorg voor een tijdige en correcte betaling van de verschuldigde bedragen. Het niet naleven hiervan kan uitsluiting van de opleiding tot gevolg hebben.

Ethische code:

Eigen wijze conformeert zich aan de ethische code, zoals deze is opgesteld door de BHET (Beroepsvereniging Holistische Energetisch Therapeut)

Klachtenprocedure:

Eigen wijze is lid van de beroepsvereniging BHET, en geregistreerd bij de RBCZ. Klachtrecht is ondergebracht bij de RBCZ.

Aansprakelijkheid:

In geval van schadevergoeding bedraagt het te betalen schadebedrag nooit meer dan het door de deelnemer betaalde bedrag.

Overige voorwaarden:

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.